Gebruiksvoorwaarden

Geen enkel deel van deze webpagina's mag worden gereproduceerd, opgeslagen worden in een systeem, verstuurd worden in eender welke vorm en/of met eender welk middel - elektronisch, mechanisch, via fotokopie,opname, of op welke manier dan ook - zonder de voorafgaandelijke toestemming van Decubitus Nederland.
U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, presentatie of beelden die werden verkregen vanaf deze site te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. Ieder ander gebruik welke deze auteursrechten zou kunnen aanbelangen dient te worden aangevraagd.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.


Alle onderdelen van deze site blijven eigendom van Decubitus Nederland.
Reacties en suggesties zijn steeds welkom via mail


Decubitus Nederland kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze site, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze site of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, diensten en bijbehorende grafische elementen, die verkregen worden via deze site of het gevolg zijn van het gebruik van deze site.